Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Το πρόγραμμα του «Άλλου Δρόμου» για τη Διοικητική Οργάνωση του Δήμου Άργους - Μυκηνών

Με το νόμο 3852/2010, πρόγραμμα «Καλλικράτης», δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δεδομένα αυτά αλλοιώνουν και ουσιαστικά υποβαθμίζουν το ρόλο της, επειδή περιορίζουν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του Δήμου. Ο δήμος μετατρέπεται σε αρχηγικού τύπου θεσμό με το Δήμαρχο κυρίαρχο και υιοθετείται η συγκεντρωτική μορφή εξουσίας αντί της δημοκρατικής- συμμετοχικής. Ταυτόχρονα η αύξηση ....των αρμοδιοτήτων και η μείωση των πόρων των δήμων κάνουν πιο δύσκολη τη θέση αυτών που θα εκλεγούν στην προσπάθειά τους να λύσουν τα προβλήματα του δήμου τους.
Μαζί με την υποβαθμισμένη λειτουργία των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης και της Συνέλευσης των κατοίκων της τοπικής κοινότητας, η λαϊκή συμμετοχή ουσιαστικά είναι πολύ περιορισμένη. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο αδύναμη τη Δημοτική εξουσία. Αυτό προφανώς συμβαίνει και στο δήμο Άργους- Μυκηνών, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το δήμο του Άργους και 37 κοινότητες και χωριά.
Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ έχοντας σαφώς διακηρύξει την αντίθεσή του στην Καλλικρατική δομή και αντίληψη του δήμου και με αντιμνημονιακό προσανατολισμό θα επιχειρήσει να δώσει νέα πνοή στο δήμο. Παρά τις περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει ο Καλλικρατικός νόμος, με οργάνωση και δημοκρατικό σχεδιασμό, στον οποίο ο πολίτης πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, θα επιδιωχθεί η αναβαθμισμένη λειτουργία του Δήμου. Βασικός στόχος μας θα είναι αφενός η εκμετάλλευση των όποιων δυνατοτήτων δίνει ο νόμος και αφετέρου οι συνεχείς προσπάθειες για αλλαγή αυτού του νομικού πλαισίου σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Οι προτάσεις του ΑΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ για τη Δημοκρατία, την Αποκέντρωση και τη Διοικητική Οργάνωση είναι οι εξής:

• Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι θεσμός που θα καταξιώνει το δημοκρατικό πνεύμα. Θα λειτουργεί αποτελεσματικά αξιοποιώντας όλα τα δημοκρατικά μέσα, το διάλογο και την ενημέρωση, ώστε οι όποιες αποφάσεις του να αντανακλούν τα συμφέροντα του Δήμου και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών. Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι το κυρίαρχο δημοκρατικό κέντρο λήψης όλων των αποφάσεων.
• Ο Δήμαρχος θα λειτουργεί με δημοκρατικό και συλλογικό πνεύμα αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας όλους τους θεσμούς που υπάρχουν και όσους μπορούν να διαμορφωθούν προς την κατεύθυνση αυτή(π.χ. λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα).Θα εφαρμόζεται στην ουσία η δημοκρατία ακυρώνοντας στην πράξη το δημαρχοκεντρικό πρότυπο, που ο νόμος επιβάλλει, και βοηθώντας στην καλύτερη δυνατή έκφραση και δράση όλων των μελών των διαφόρων θεσμικών οργάνων του Δήμου αλλά και των πολιτών.
• Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος σε κάθε απόφαση, δράση και έργο του δήμου θα αποτελεί δυνατότητα για κάθε πολίτη ή φορέα.
• Η παρέμβαση και ο έλεγχος των πολιτών μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις, που θα επιδιωχθεί άμεση ενεργοποίησή τους, και το δημοτικό και τα τοπικά συμβούλια θα είναι συνεχής και ουσιαστικός.
• Οι λαϊκές συνελεύσεις στα πλαίσια του άρθρου 85 περί Συνέλευσης κατοίκων τοπικής κοινότητας σε όλες τις κοινότητες και τα χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους, θα λειτουργήσουν άμεσα. Μέσα και απ’ αυτές θα εκφράζονται οι απόψεις και τα προβλήματα των πολιτών και οι αποφάσεις τους θα αποτελούν γνώμονα για τη δράση της Δημοτικής αρχής.
• Τα τοπικά δημοψηφίσματα θα αποτελούν το μέσο με το οποίο οι πολίτες θα αποφαίνονται για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους με δεσμευτική ισχύ για τη Δημοτική αρχή.
• Θα ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 77 που προβλέπει την εκλογή του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Με το θεσμό αυτό θα αντιμετωπίζονται αναφορές, καταγγελίες και προβλήματα, εξαιτίας της δυσλειτουργίας των υπηρεσιών, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη και αμεσότερη η εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Θα ψηφισθεί, με βάσει το άρθρο 63, η Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και θα εκδοθεί ο οδηγός του Πολίτη, στον οποίο θα περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης θα εκδοθείκανονισμός πληροφόρησης και διαβούλευσης των πολιτών.
• Η οικονομική, ιδιαίτερα, δραστηριότητα του δήμου πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων σε έργα υποδομής και παραγωγικής δράσης. Ο σεβασμός των εισφορών του λαού και ο έλεγχος κατά την αξιοποίησή τους θα αποτελεί το σταθερό άξονα της πολιτικής του δήμου. Στη φιλοσοφία αυτή εντάσσεται και ο θεσμός του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Η ενεργοποίηση της οικονομικής επιτροπής του δήμου (άρθρο72) σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία του συμμετοχικού προϋπολογισμού θα συμβάλλουν στο σωστό προγραμματισμό των έργων και στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών μέσων του Δήμου κάθε χρόνο.
• Θα επιδιώξουμε την άμεση λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76) μέσω της οποίας θα διαμορφώνεται η συνολική πολιτική του δήμου σε όλους τους τομείς με τη συμμετοχή όλων των προβλεπομένων φορέων.
• Ο απολογισμός του Δήμου θα γίνεται κάθε χρόνο σε δημόσια ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη του Άργους, και στις τοπικές κοινότητες.
• Η πληροφορική – ψηφιακή τεχνολογία θα αποτελέσει το εργαλείο των υπηρεσιών του δήμου, με στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και επιτυχέστερη πραγμάτωση του έργου τους, και μέσο εξυπηρέτησης του πολίτη στην καθημερινότητά του. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και η ηλεκτρονική διοίκηση, θα εκσυγχρονίσουν το δήμο σε όλα τα επίπεδα( από την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, τις πληρωμές, τη στάθμευση μέχρι την ενημέρωση και αποκατάσταση βλαβών και την ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες). Τα αιτήματα των πολιτών θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και οι πολίτες θα μπορούν σε κάθε στιγμή να ενημερώνονται για τη φάση στην οποία βρίσκεται η υπόθεσή τους.
• Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα κτίρια και υποδομές που διαθέτει ο δήμος για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του.
• Στο δήμο θα συσταθεί ειδική υπηρεσία. αναζήτησης, αξιοποίησης και παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν κάθε τομέα που χρηματοδοτεί η ευρωπαϊκή ένωση.Με εκπονημένες μελέτες και σχέδια θα επιδιωχθεί η εκμετάλλευση κάθε κονδυλίου που μπορεί να αντληθεί από την Ε.Ε σε όφελος του Δήμου.
• Η επικοινωνία και η συνεργασία με ανθρώπους που κατάγονται από το Δήμο μας, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η δημιουργία δεξαμενής σκέψης, δράσης και αλληλεγγύης μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη. Η αξιοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας, των γνωριμιών και της αγάπης για τον τόπο των απανταχού συμπολιτών μας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, που πρέπει άμεσα να γίνει χρήσιμο.
• Η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία του δήμου θα αποτελέσει την απαρχή της ανάπτυξης του. Θα γίνει ορθολογική και αξιοκρατική αξιοποίηση των υπαλλήλων με βάση τα προσόντα τους ,την εμπειρία τους και την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους χωρίς πελατειακές ή άλλου τύπου παρεμβάσεις. Στα πλαίσια αυτά και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα γίνει εκπαίδευση και επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση και αξιοποίησή τους.
• Η σχέση της δημοτικής αρχής με την περιφερειακή διοίκηση θα εδράζεται στη βάση της ισότιμης και δημοκρατικής διαπραγμάτευσης και συνεργασίας, όπως αυτή καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει. Κάθε αυταρχική, αντιλαϊκή και χωρίς διαπραγμάτευση απόφαση της περιφέρειας θα αμφισβητείται. Το συμφέρον του δήμου εναρμονιζόμενο με τα συμφέροντα και των άλλων δήμων και τις νομικές προβλέψεις, χωρίς σκοπιμότητες και με διαφάνεια, θα αποτελεί τη βασική αρχή της δράσης μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου