Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος 5-3-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 371

Ο Δήμαρχος Αργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη


1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» , [ ΦΕΚ 87 Α΄],
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/ 2006 « Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων»,
3. Τις υπ’αριθ. 41/71351/14-12-2010 και 61/74894/ 30-12-2010 εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
ιακυβέρνησης,
4. Τις υπ’αριθ.9/3-1-2011, 727/7-4-2011, 990/10-6-2011, 3/2-1-2012
αποφάσεις μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων για τη διετία 2011-2012, περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων και περί ανάθεσης δικαιώματος υπογραφής σε
αυτούς,
5. Την υπ’αριθ. 5770/21-2-2012 παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Αδρακτά
Κων/νου,


Α. Ορίζουμε,τον κ. Οικονόμου Θεόδωρο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου
Αργους-Μυκηνών, για το χρονικό διάστημα από 5-3-2012 έως και 31-12-
2012, με αρμοδιότητες, ως αναφέρονται κατωτέρω.
Β.Επικαιροποιούμε τις υπ’αριθ. 9/3-1-2011, 727/7-4-2011, 990/10-6-2011,
3/2-1-2012 αποφάσεις μας και επανακαθορίζουμε- μεταβιβάζουμε στους
κ.κ.Αντιδημάρχους Παπαιωάννου Παναγιώτη, Οικονόμου Θεόδωρο,
Πετσέλη Χρήστο, τις εξής αρμοδιότητες:

1. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
-Εποπτεία της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολεοδομίας
της /νσης Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου:
ΑΔΑ: Β44ΞΩΨΔ-8ΓΡ
• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Πολεοδομικές εφαρμογές
• Έλεγχος κατασκευών-αυθαίρετα
-Θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης
-Αστικός σχεδιασμός και περιβάλλον
-Απαλλοτριώσεις
-Χωροταξικός σχεδιασμός-Σχέδιο Πόλης
-Κτηματολόγιο

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
-Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
-Τουριστική προβολή και ανάπτυξη
-Λειτουργία παιδικών χαρών
-Υπηρεσίες παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
-Συμβούλιο Νέων
-Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες Σχολείων
-Κατασκηνώσεις
-Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
-Εποπτεία λειτουργίας ημοτικής Αστυνομίας
Ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην
ημοτική Ενότητα Λυρκείας:
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στις Δ.Ε. ευθύνης του
• Υπογραφή, με εξουσιοδότηση του ημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από
τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις .Ε. ευθύνης του
• Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των ημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης του, για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

3. ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

-Εποπτεία της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αποκομιδής
Απορριμμάτων της /νσης Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου:
-Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία καθαριότητας και ανακύκλωσης
-Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων
-Υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών
- ιαχείριση, κίνηση και συντήρηση οχημάτων του ήμου
-Θέματα περιβάλλοντος
-Συντήρηση πρασίνου και κήπων
-Λειτουργία σφαγείων
-Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων
-Ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στην ημοτική Ενότητα Μυκηνών:
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στις .Ε. ευθύνης του
ΑΔΑ: Β44ΞΩΨΔ-8ΓΡ
• Υπογραφή, με εξουσιοδότηση του ημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από
τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις .Ε. ευθύνης του
• Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των ημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης του, για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Kατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’αριθ. 9/3-1-2011, 727/7-4-2011, 990/10-6-2011
και 3/2-1-2012 αποφάσεις μας.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτριος Καμπόσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου