Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Ενημέρωση επιμελητηρίου για Προσέγγιση LEADER


Το Επιμελητήριο Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του, υποψήφιους επενδυτές ότι Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Προσέγγιση LEADER» από την ΑΝΒΟΠΕ


περίληψη 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ομάδας τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ) « Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ).

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ.5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος υπεγράφη η από 15/6/2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ο.Τ.Δ : ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ.
Με την παρούσα 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, με καταληκτική ημερομηνία την 02-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για τα υπομέτρα/ δράσεις όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες :
ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
41
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
L123
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1.733.700,00
866.850,00
823.507,50
43.342,50

L123α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
1.433.700,00
716.850,00
681.007,50
35.842,50
50%
L123β
Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
300.000,00
150.000,00
142.500,00
7.500,00
50%
Δικαιούχοι:
L123α: φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
L123β: φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
L311
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
989.400,00
494.700,00
469.965,00
24.735,00

L311-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
600.000,00
300.000,00
285.000,00
15.000,00
50%.
L311-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
159.400,00
79.700,00
75.715,00
3.985,00
50%
L311-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
36.000,00
18.000,00
17.100,00
900,00
50%
L311-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
192.000,00
96.000,00
91.200,00
4.800,00
50%
L311-7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
2.000,00
1.000,00
950,00
50,00
50%
Δικαιούχοι (Για όλες οι δράσεις του L311): Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
L312
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.584.300,00
792.150,00
752.542,50
39.607,50

L312-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
408.000,00
204.000,00
193.800,00
10.200,00
50%
L312-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
576.300,00
288.150,00
273.742,50
14.407,50
50%
L312-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
600.000,00
300.000,00
285.000,00
15.000,00
50%
L313
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.461.500,00
744.750,00
707.512,50
37.237,50

L313-4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (και εντός περιοχών ΝΑΤURA).
70.000,00
49.000,00
46.550,00
2.450,00
70%
L313-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
536.500,00
268.250,00
254.837,50
13.412,50
50%
L313-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
588.000,00
294.000,00
279.300,00
14.700,00
50%
L313-8
Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
267.000,00
133.500,00
126.825,00
6.675,00
50%
Δικαιούχοι (Για όλες οι δράσεις των L312 & L313 εκτός της δράσης L313-4): Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Δικαιούχοι (δράσης L313-4): ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα, και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
L321
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
639.520,00
616.390,00
585.570,50
30.819,50

L321-1
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

480.000,00
480.000,00
456.000,00
24.000,00
100%
L321-2
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
67.000,00
67.000,00
63.650,00
3.350,00
100%
L321-3
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
92.520,00
69.390,00
65.920,50
3.469,50
75%
Δικαιούχοι:
L321-1: ΟΤΑ α΄ βαθμού
L321-2: ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
L321-3: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
L323
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
733.000,00
708.000,00
672.600,00
35.400,00

L323-2β
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
100.000,00
75.000,00
71.250,00
3.750,00
75%
L323-3
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
100.000,00
100.000,00
95.000,00 €
5.000,00
100%
L323-4
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά
533.000,00
533.000,00
506.350,00
26.650,00
100%

Δικαιούχοι:
L323-2β : ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα.
L323-3 και L323-4 : ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Τα ανωτέρω ποσά είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, τροποποιήσεων του Τοπικού Προγράμματος με αιτιολογημένη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων και β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα τμήματά της τα εξής Παραρτήματα:
I. Ενημερωτικό Δελτίο για τις προκηρυσσόμενες δράσεις
II. Υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης και φακέλου υποψηφιότητας προς συμπλήρωση
III & IV. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) και επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)
V. Τιμολόγιο οικοδομικών-κατασκευαστικών εργασιών ιδιωτικών έργων
VI. Το θεσμικό πλαίσιο [ΚΥΑ: αρ.πρωτ.401/10.3.2010 όπως τροποποιήθηκε με την με την ΚΥΑ αρ. πρωτ 6102/02-05-2012, ΥΑ: Αρ. πρωτ.1577/22.7.2010 όπως τροποποιήθηκε με την με την ΥΑ αρ. πρωτ 3751/16-3-2012, ΚΥΑ Αγροτουρισμού (Αρ.πρωτ.2974/8.4.2009) και η τροποποίηση αυτής (Αρ.πρωτ.3427/9.6.2010)]
VII. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ 306/22-2-2011 & 8439/8-6-2012 αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα).
Σημειώνεται ότι η τόσο η παρούσα περιληπτική όσο και η Αναλυτική Πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Λεβίδι Αρκαδίας 22002, (τηλ. 27960-22051,52, fax: 27960-22050, e-mail: anvope@tri.forthnet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anvope.gr, όπου εμφανίζεται και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ.
Περιοχή εφαρμογής
Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων της παρούσας 2ης Πρόσκλησης περιγράφεται αναλυτικά στο προσαρτημένο σε αυτήν Ενημερωτικό Δελτίο.
Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 02η-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
- Τοπικές Κοινότητες : Αλέας και Αχλαδοκάμπου,
- Δημοτικές Ενότητες: Λυρκείας και Κουτσοποδίου
- Μόνο οι Τοπικές Κοινότητες: Ελληνικού [περιλ. το Κρυονέρι, το Ελληνικό, Ζόγκα, τη Κρύα Βρύση, το Τουρνίκι], Ήρας, Ινάχου [περιλ. το Τρίστρατο], Κουρτακίου και Λάλουκα, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Μπόρσα, Νέου Ηραίου (Χώνικα), Φιχτίου. ΕΚΤΟΣ: οι Τοπικές Κοινότητες Προσύμνης και Λιμνών.
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
- Δημοτική Ενότητα Μιδέας: Μόνο οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας, Ανυφίου, Αργολικού, Ηραίου, Μάνεση [περιλ. το Μετόχι], Παναρίτη [περιλ. Μονή Αγίου Θεοδοσίου], Πουλλακίδας, ΕΚΤΟΣ: οι Τοπικές Κοινότητες Μιδέας [περιλ. η Αμυγδαλίτσα], Αραχναίου [περιλ. ο Αμαριανός].

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: στο Λεβίδι Αρκαδίας (Τ.Κ. 22002) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεβίδι, Τ.Κ.22002, αποκλειστικά εγγράφως, αρμόδιοι: Γεώργιος Κωστούρος, Εύη Λιάκου και Αντώνης Παπαδημητρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την Αργολίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν επιπλέον στο Επιμελητήριο Αργολίδας από την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολίδας,
Υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Κουλεντιανός, Τηλ: 27510 67663 (Εσωτ.106),
e-mail: epanmke@gmail.com, Δ/νση: Οδός Κορίνθου 23 – Άργος .

Ο Πρόεδρος
Φώτιος Δαμούλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου